ПРОЕКТИ

Административно управление

Административно управление на сгради


Административно, правно и финансово-счетоводно обслужване на имоти

 

» Административно: оперативно организиране на дейностите по поддръжка, предоставяне на месечни регулярни оперативни/ финансови отчети, представителство пред държавни органи и институции, организиране на ремонтни дейности- събиране на оферти и подготовка на тръжни процедури, съдействие при отдаване/продажба на имот

» Правно: осигуряване на консултации с юрист по теми, касаещи общата собственост

» Управление на договори с фирми подизпълнители по поддръжката на обекта и поддържане на редовна комуникация с фирмите изпълнители на обектите, в т.ч. следене за спазване на гаранционните срокове и контакт с изпълнителите в случай на необходимост

» Поддържане на редовна връзка със собствениците в сградата във връзка с възникнали въпроси по стопанисването на имота, както и при непредвидени събития

» Организация, съхранение и ръководене на цялата документация свързана с управлението на имота

» Извършване на плащанията към експлоатационните дружества и фирмите по поддръжката на общите части

» Финансово-счетоводно обслужване на имотите, в това число: обработка на всички текущи и еднократни вземания и задължения, свързани с имота; колекторски и счетоводни услуги и справки, разплащане с доставчици, събиране на такси и суми за допълнителни ремонти, предоставяне на месечни регулярни оперативни/финансови отчети

×
Име:
Парола
Вход